Your language : th en

ด่วนที่สุด !! โรงพยาบาลสระบุรี โดน Ramsomware เรียกค่าไถ่ !!

ด่วนที่สุด !! โรงพยาบาลสระบุรี โดน Ramsomware เรียกค่าไถ่ !!

ตามรายละเอียดของผู้ใช้เฟสบุ๊ก Jarinya Jupanich ซึ่งเป็นของแพทย์หญิงจริญญา จูพานิชย์ แจ้งว่า ตอนนี้คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลสระบุรีถูกโจมตีด้วย ransomware เรียกค่าไถ่ด้วยเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อแลกกับข้อมูล ตอนนี้ระบบคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลไม่สามารถใช้งานได้เลย
เท่าที่ทราบข่าวมามีการเรียกเงินกว่า 200,000 Bitcoin หรือ 63,000 ล้านบาท ** ตัวเลขโดยประมาณ ยังไม่ทราบจำนวนเงินที่แท้จริง**

ในส่วนของข้อมูลที่ทางโรงพยาบาลไม่สามารถเข้าใช้งานได้ โดยรวมเป็นข้อมูลประวัติของคนไข้ ทางโรงพยาบาลได้ทำการ backup ไว้เมื่อนานมาแล้ว ตั้งแต่ปี 2558 ดังนั้น 5 ปีนี้ล่าสุดนี้ ไม่สามารถดึงข้อมูลใดๆไว้ได้เลย