Join our Informative Webinar / ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมนาออนไลน์กับเรา

 

We routinely organize informative and educational webinars related to cybersecurity. 
โดยสัมนาของเรานี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้ ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

Popular topics are: end-point protection, anti-ransomware, anti-phishing, GravityZone configuration, EDR, MDR, ROI in cybersecurity, Data Center Security, PDPA and more. 
หัวช้อสัมนาครั้งนี้จะพูดถึงเทคโนโลยีเอ็นพอยด์โพรเทคชั่น การป้องกันแรนซัมแวร์ ฟิชชิ่ง การตั้งค่า GravityZone ,EDR,MDR, ทั้งนี้ยังครอบคลุมถึง ROI ในการบริหารความปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบความปลอดภัยสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ PDPA และอื่นๆ

Fill out the form below for a free invitation to our next webinar. 
ลงทะเบียนตามรายละเอียดด้านล่างเพื่อเข้าร่วมสัมนาออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย.